Studie: Effekt av argininfosfat vid plantering av gran och tallplantor

Naturresursinstitutet i Finland (Luke) har med partners undersökt effekterna av näringstillskott med argininfosfat på tillväxt och risk för skador hos tall- och granplantor som planterats efter markberedning med högläggning och utan markberedning. Studien visade att granulat (arGrow) som applicerades i planteringshålet vid planteringstillfället ökade tillväxten något hos tallplantor. Tillväxtökningen var större i omarkberedd mark än vid högläggning. Tillväxtökningen var bäst på karga ståndorter, särskilt för tall.

I studien undersöktes tillväxt och rotning av plantor genom att plantera gran- och tallplantor i stora krukor som simulerade högläggning och omarkberedd mark på ett testfält. Dessutom planterades fyra höglagda föryngringsytor med tallplantor och åtta med granplantor. Båda trädarterna planterades också i två tidigare grustag. Tallarna planterades på våren och granarna både på våren och på hösten.

Något ökad tillväxt hos tallplantor som planterats i omarkberedd mark

I båda försöken sågs den mest uppenbara fördelen med arGrow granulat hos tallplantor på omarkberedd, obördig mark. Förbättrad tillväxt observerades dock endast i vissa av fältförsöken.

Hos gran observerades en tillväxtökning i ett föryngringsområde och i magra förhållanden i tidigare grustag.

Två eller tre år efter att näringen tillförts var plantorna 10–15% högre än de obehandlade plantorna i de föryngringsytor där skillnader observerades. På vissa platser var de behandlade plantorna något kortare än de obehandlade.

Resultaten från Finland skiljer sig från vissa av resultaten från svenska studier, även om effekterna av arGrow-behandlingen har varierat även i Sverige.

- Även om resultaten är varierande kan arGrow-behandlingen förbättra tillväxten hos tallplantor som planteras i omarkberedd mark, säger Timo Saksa, forskare emeritus vid Luke.

Effekt på skador

Det fanns ett brett spektrum av skador på de föryngringsytorna. Tillsatsen av arGrow-granulat påverkade tillståndet hos granplantor som planterats på hösten. Något mindre allvarliga skador observerades på behandlade plantor jämfört än på obehandlade plantor. Tillskottet av näring hade ingen effekt när det gäller skador på tallplantor eller vårplanterade granplantor.

- Studieåren sammanföll med torkan sommaren 2021. arGrow hade i försöket inte någon effekt på överlevnaden i torka. Resultaten visade dock tydligt att tallen klarade torkan bättre än granen under sommaren då den planterades", säger Jaana Luoranen, specialforskare vid Luke.

Luke genomförde studien tillsammans med Arevo AB, Fin Forelia Oy och Metsähallitus Metsätalous Oy.

Sammanställning av resultatTable 6_Luke study

ARG = arGrow-behandlade plantor, CO = Kontrollplantor

Länkar:

Jaana Luoranen, Timo Saksa, The effects of arginine phosphate (arGrow) on growth of Scots pine and Norway spruce seedlings planted in varying soil layer structures simulating site preparation, Forestry: An International Journal of Forest Research, 2023;, cpad060, https://doi.org/10.1093/forestry/cpad060

Jaana Luoranen, Timo Salminen, Regina Gratz, Timo Saksa. Arginine phosphate (arGrow) treatment on Norway spruce and Scots pine seedlings at different planting times and under varying planting site conditions in boreal forests. 2024 Forest Ecology and Management 563, 122012. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122012

Kontakta Arevo
Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vetenskapen bakom Arevos precisionsnäring.

Kontakt