Vetenskapliga artiklar

Låg kväveförlust med alternativ kvävekälla vid odling av skogsplantor

Förluster av kväve  vid odling av växter kan orsaka en rad negativa miljöeffekter. Kväveförluster från till exempel plantskolor kan få stor påverkan på den lokala miljön och studier visar att en betydande andel av tillsatt kväve inte återfinns i de odlade växterna.

Studien genomfördes för att få insikt i orsakerna till läckage av kväve och för att testa en alternativ kvävekälla. Studien undersökte tillväxt av tallplantor (Pinus sylvestris) och nyttjandegrad av olika former av tillsatt kväve i ett växthusexperiment. Täckrotsplantor odlades i torv under en sommar, med två olika kvävekällor, en organisk näring baserad på arginin och ett oorganiskt handelsgödselmedel innehållande en blandning av ammonium och nitrat

  • Jämförande försök i växthus med arginin och konventionellt oorganisk gödsel.
  • Täckrotsplantor av tall odlades under en växtsäsong.
  • Författare: Öhlund, Jonas; Näsholm, Torgny.

Slutsatser:
- Argininbehandlade plantor växte bättre och hade högre kvävehalt i barren än de plantor som behandlats med oorganisk gödsel.
- Isotopdata visade att arginin gav signifikant högre kvävenyttjande (80 %) jämfört med handelsgödsel (50 %).
- Den höga tillväxten och låga kväveläckaget med arginin tyder på att denna aminosyra är en effektiv och miljömässigt gynnsam kvävekälla för odling av barrplantor. 

Läs hela artikeln
Low nitrogen losses with a new source of nitrogen

Länk till PubMed: Environ. Sci. Technol. 2002, 36, 22, 4854–4859

Ladda ner artikeln