Vilka effekter ger arGrow?

arGrow stimulerar tillväxt av rötter och gynnar markens mikroliv. Plantor som tillförts arGrow får snabbt robusta rotsystem som gör att de blir bättre på att tillgodogöra sig vatten och näring från den omgivande marken. Resultatet blir livskraftiga plantor och träd som växer snabbare och klarar torka bättre. Effekterna av väl utvecklade rötter är långsiktiga och fortsätter att gynna trädens vitalitet och tillväxt under lång tid.

Genom att tillföra en liten mängd arGrow får man plantor som tallar, granar, björkar m.m. att etablera sig bättre. De är bättre rustade att klara chocken som uppstår när de tas från plantskolan och planteras ute i skogen. Fler plantor överlever och kan växa sig starka.

arGrow är baserat på aminosyran arginin och bygger på banbrytande forskning om växters näringsupptag. Växter tar upp både oorganiskt och organiskt kväve från marken men forskningen har visat att de föredrar den organiska kvävekällan arginin som är vanligt förekommande i många naturliga ekosystem, till exempel i skogsmarken. Arginin kan tas upp mycket snabbare än andra kväveformer av växternas rötter. Arginin binder dessutom hårt till markpartiklarna vilket leder till mycket lågt läckage av kväve jämfört med andra former av växtnäring.

Vilka effekter är bäst att titta efter?
Det finns många sätt att bedöma en plantas vitalitet och tillväxt, men det finns några faktorer som visar särskilt tydlig effekt av arGrow:

  • Rottillväxt och rotmassa
  • Total biomassa
  • Stambasdiameter
  • Förekomst av mykorrhiza

Gödsla inte med arGrow
arGrow har biostimulerande effekt, vilket innebär att en liten mängd av den verksamma substansen används för att stimulera växtens egna tillväxtprocesser. Till skillnad från användning av konventionellt mineralgödsel används en mycket liten mängd kväve, vilket innebär att arGrow ger liten påverkan på plantans kvävehalt och ingen negativ effekt på markens kväveomsättning.

Sedan 2016 har försöksplanteringar med arGrow genomförts på över 70 olika platser runt om i Sverige, både av Arevo och i samarbete med oberoende forskare och skogsbolag.

Sedan 2019 används arGrow i kommersiell plantering och många av de största skogsbolagen använder arGrow vid plantering i egen skog. Totalt har över 95 miljoner träd fördelat över ca 45 000 hektar hittills planterats med granulatet och över 600 miljoner plantor odlats i plantskolor med flytande arGrow.

 

Kontakta Arevo
Vill du veta mer om arGrow?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan använda arGrow för att ge dina plantor bästa möjliga förutsättningar.

Kontakt